A kommunikáció oktatása 13.

Szerkesztette: Balázs László

Lektorálta: H. Varga Gyula

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2021. 228 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-963-534-074-3

A tanulmánykötet első fejezetét elméleti írások teszik ki. Szó esik a digitalizációban lehetséges motivációs tényezőkről, a digitális kultúra és a pedagógia összefonódásáról, a modern idegtudomány ilyen irányú álláspontjáról. Olyan kérdések is felvetődnek, hogy a digitális átállás milyen módszertani-pedagógiai tapasztalatokat hozott, miközben a technikai cégóriások valós körülmények között és világméretben kísérletezhettek rajtunk. Felméréseket olvashatunk arról, hogy a fiatal generációk miként látják a szüleik és tanáraik generációját, illetve hogy milyen változásokat váltott ki a digitális átállás egyetemi hallgatók munkaérték-preferenciáiban.

Második fejezetünk arról árulkodik, hogy a médiakutatás is egyre inkább az internet világa felé fordul. Az első tanulmány adatokkal tárja elénk, hogyan változtatta meg a tavaszi rohamátállás a fiatalok médiahasználati szokásait. A másik írás a média világában egyre finomabb módszereket alkalmazó manipulációk, az álhírek kártékony hatására figyelmeztet. Két tanulmány is foglakozik a médiatudatosságra nevelés felelős teendőivel. A nyelvi kommunikáció témakörében egy-egy hazai, felvidéki és székelyföldi szerző mutatja be pragmatikai, nyelvszociológiai és oktatásmetodikai vizsgálatait, tapasztalatait.

Főleg módszertani utakat, lehetőségeket tár fel az utolsó fejezet színes témavilága. Új témakör is jelentkezett sorozatunkban: a sportkommunikáció, a szerzők két, hasonló sportág kommunikációs technikáit tárják az olvasók elé.

A kötet angol nyelvű összefoglalókkal és a szerzők rövid szakmai bemutatásával zárul.

A tanulmánykötet ide kattintva letölthető.

Tartalom

Elvi-elméleti megközelítések

Szőke-Milinte Enikő: Digitális tanulás és tanulási motiváció

Szűts Zoltán: Az online kommunikáció új horizontjai

Szalay Györgyi: Hogyan dolgozna Carl Rogers online?

Oláh Szabolcs: Figyelem-összpontosítás a teljesen online osztályban

Szabó Csilla Marianna – Csikósné Maczó Edit: Egymás tükrében – a generációs sztereotípiák nyomában

Kőkuti Tamás: Hallgatói munkaérték-preferenciák a digitális oktatási formák bevezetésének fázisában

Média és tudatosság

Andok Mónika: Digitális médiahasználati trendek és hatásaik a fiatalok körében

Veszelszki Ágnes: deepFAKEnews: Az információmanipuláció új módszerei

Bartal Orsolya: Kinek a feladata a médiatudatosságra nevelés?

Horváth Daniella Dominika: Akciókutatás az általános iskolában

Nyelvi kommunikáció

Domonkosi Ágnes: „Tanárnő, bevenne a meetingbe?” Társas deixis a digitális osztálytermekben

Lőrincz Gábor: Kommunikációs tudatosság a nyelvi tájképben

Már Orsolya: Korszerű anyanyelvi nevelés a megváltozott tantervi tartalmak tükrében

Speciális színterek

Pap Ferenc – Kovács Tibor Attila – Lehoczky Mária Magdolna – Tóth Etelka – Fehér Ágota: Tehetségek hite és a kibontakozást segítő keresztyén pedagógusi kommunikáció

Farkas Anett: A történetmesélés módszerével történő kommunikációs készségfejlesztés lehetőségei az oktatásban

Borbás Emese: Kórházpedagógusok digitális kompetenciái

Mácsár Gábor – Bognár József – Plachy Judit: A karate szaknyelv használata a pedagógiában – az infokommunikáció és a lemorzsolódás

Balázs Gábor: A kick-box versenybírók stresszfaktorainak elemzése

Abstracts

A kötet szerzői