A kommunikáció oktatása 12.

Szerkesztette: H. Varga Gyula

Lektorálta: Kukorelli Katalin

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2020. 304 oldal

ISSN 2062-5804

ISBN 978-963-534-037-8

A kötet 22 tanulmánya a tág értelemben vett kommunikációs nevelés széles spektrumát fogja át. A sorozat fő tematikai vonulata: a kommunikációs készségfejlesztés pedagógiai folyamatbeli helye, szerepe, módszerei. Ezt a témakört ezúttal is több munka elemzi. Terítékre kerülnek a készségfejlesztés korlátai és lehetőségei, szakmai-erkölcsi dilemmái (!), a tréningek módszertana, a mentori kommunikáció, egyebek.
Emellett egyre nagyobb teret kapnak köteteinkben, így a mostaniban is, a médiaműveltség és a médiatudatosságra nevelés pedagógiai vonatkozásai, a diákok és a pedagógusok digitális kompetenciáinak feltárása, az internetes világ veszélyei (fenyegetések, álhírek, áltudományos nézetek).

A tanulmánykötet ide kattintva letölthető.

Tartalom

Pajtókné Tari Ilona: Előszó

H. Varga Gyula: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének szakmai-etikai dilemmái

A kommunikációs nevelés a pedagógiai folyamatban

Szőke-Milinte Enikő: A Z generáció kognitív sajátosságai

Andok Mónika: Pedagógusok digitális kompetenciái – Mitől lesz okos az iskola?

Toma Kornélia: A kommunikációs készség fejlesztése az óvodában

Tomori Tímea: Nyíregyházi középiskolák dokumentumainak elemzése a kommunikációs nevelés szempontjából

Digitális kompetencia és kommunikáció

Szabó Csilla Marianna: A serdülők kockázatviselkedése az interneten – Mit gondolnak a jelenségről a pedagógusok?

Csikósné Maczó Edit: A gamifikáció felsőoktatási lehetőségei

Bartal Orsolya: Digitális megosztottság más szemmel. Fókuszban az M-learning

Habos Dorottya: A tudatos pedagógiai kommunikáció lehetőségei a digitális térben

Médiaműveltség, médiatudatosság

Veszelszki Ágnes − Falyuna Nóra: Kommunikációs és médiatudatosság az áltudományos nézetek feltárásában

Kökényesi Nikoletta: Médiatudatosságra nevelés a gyakorlatban

Rajnai Richárd: A médiaműveltség és a részvételi kultúra sajátosságai a mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi projektfeladatok munkanaplóiban

Oláh Szabolcs: Mi zajlik a globális lapkiadói tartalomiparban? – A médiatudatosság kontextusai

(Nyelvi) kommunikációs készségfejlesztés

Domonkosi Ágnes – H. Tomesz Tímea: Protokoll vs. személyes jelenlét, ünnepélyesség vs. bizalmasság. A társas deixis műveletei egy sportolói díjátadó ünnepségen

Balázs László: Érzelmi intelligencia szerepe a képzés folyamatában

Fehér Ágota: Érzelmi szókincs mint a konfliktusok feloldásának eszköze az érzelmi intelligencia tükrében

A kommunikációs készségfejlesztés újabb kontextusai

Korpics Márta: Tréningmódszertan az iskolában?

Balázs László – Szalay Györgyi: A (kommunikációs) készségfejlesztés korlátai és feloldásának lehetősége

Simon Ildikó – Szemenyei Csilla: Testorientált, önismereti alapú készségfejlesztés eredményességének pilot vizsgálata

Majzikné Lichtenberger Krisztina – Fischer Andrea: A reflexiót segítő mentori kommunikáció

Marjai Kamilla: Tipikusan fejlődő és autizmusban érintett tanulók számára kialakított anti-bullying programok tartalmi és kommunikációs vonatkozásainak összehasonlítása

Kőkuti Tamás: Képzésmódszertani megfontolások vs. hallgatói attitűdvizsgálat